iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

06.06. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1.GOPS w Mycielinie, tel. 62 751 19 48

zatrudni:

 

Pracownika Socjalnego

Wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne z pracą socjalną - niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.). Prawo jazdy kat. B.

 

2. Sklep w Kaliszu, tel. 515 208 912

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Mile widziane doświadczenie na stanowisku, mile widziana ks. Sanepidowska. Istnieje możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy np. 1 /2 etatu.

 

3. Firma w Kaliszu, tel. 538 245 470 (w godz. od 8.00 do 13.00)

zatrudni:

 

Sprzątaczkę

Wymagania: Wykształcenie zawodowe. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Skrupulatność, dokładność, niekaralność, minimum 6 miesięcy doświadczenia.

4. Szkoła podstawowa w Kaliszu, tel. 62 764 68 93

zatrudni:

 

Starszego specjalistę ds. kadr i płac

Wymagania:

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe kierunkowe, doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prawa pracy i prawa oświatowego, znajomość obsługi komputera. Ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Wymagania dodatkowe: znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw kadrowo-księgowych jednostki sektora finansów publicznych, dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowo-księgowych firmy Progman, bankowość elektroniczna, Płatnik, PFRON), nienaganna opinia.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: - list motywacyjny, - życiorys (CV) wraz z przebiegiem pracy zawodowej, - dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu), - oświadczenie o stanie zdrowia, - podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), - kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach, - kserokopie świadectw pracy, - oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs starszy specjalista ds. kadr i płac, w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 8, 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 22a w terminie do 16.06.2023 r. w godz. 8.00-15.00.

W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://sp8kalisz.nbip.pl w zakładce Nabór.

 

5.Firma, tel. 510 149 102

zatrudni:

 

Portiera

Wymagania: wykształcenie podstawowe. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

6. GOPS w Brzezinach, tel. 62 769 87 75

zatrudni:

 

Pracownika socjalnego

Wymagania: Wyksztalcenie wyższe niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.), prawo jazdy kat. B, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres.

 

7. PKS w Kaliszu,

zatrudni:

 

Kierowców autobusów

Wymagania: Prawo jazdy kat. D z kodem 95, umiejętność panowania nad stresem, kultura osobista, chęci do pracy. Pracodawca oferuje zapewnienie o zatrudnieniu osobom, które nie posiadają kat D i szkolenia na przewóz osób, a chciałyby pracować w zawodzie kierowcy autobusu i ukończyć szkolenie w tym zakresie.

 

8. KLA w Kaliszu, ul. Wrocławska 30-38

zatrudni:

 

Kierowców autobusów

Wymagania: Prawo jazdy kat. D z kodem 95, umiejętność panowania nad stresem, kultura osobista, chęci do pracy. Pracodawca oferuje zapewnienie o zatrudnieniu osobom, które nie posiadają kat D i szkolenia na przewóz osób, a chciałyby pracować w zawodzie kierowcy autobusu i ukończyć szkolenie w tym zakresie.

 

9. Radosny Dwór, tel. 604 458 723

zatrudni:

 

Kucharza

Wymagania: Doświadczenie na stanowisku, chęci do pracy.

 

10. Radosny Dwór, tel. 604 458 723

zatrudni:

 

Pomoc kuchenną

Wymagania: Znajomość branży gastronomicznej, doświadczenie na stanowisku.

 

11. Firma z Krotoszyna,

zatrudni:

 

Pomoc kuchenna (praca w szpitalu w Kaliszu, ul. Poznańska 79)

Wymagania: Zamiłowanie do gotowania. Znajomość branży gastronomicznej, prace wykonywane pod nadzorem i na zlecenie kucharza, pomoc w kuchni.

 

12. Firma w Kaliszu, tel. 663 880 237

zatrudni:

 

Szwaczkę brygadzistkę

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, doświadczenie na stanowisku, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. Prawo jazdy kat. B,

 

13. Firma w Kaliszu, tel. 663 880 237

zatrudni:

 

Magazyniera

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe branżowe, co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku.

 

14. Firma w Kaliszu, tel. 663 880 237

zatrudni:

 

Kontrolera jakości

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe branżowe, chęci do pracy.

 

15. Firma w Kaliszu, tel. 663 880 237

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku. 

 

16. Firma w Kaliszu, e-mail: jack@vip.interia.pl

zatrudni:

 

Lakiernika proszkowego

Wymagania: Doświadczenie w lakierowaniu farbami proszkowymi, min. 2 lata w zawodzie, umiejętność lakierowania farbami gładkimi z palety Ral, jak i również lakierowanie farbami strukturalnymi np. farby antyczne i tego typu podobne, mile widziane umiejętności w przygotowaniu produkcyjnym detali do lakierowania, umiejętność lakierowania ręczną aplikacją elektrostatyczną firmy Nordson w kabinie pyłowej. Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i sumienności pracownika. Pracodawca oferuje również premię uznaniową od ilości wymalowanych metrów kwadratowych. Możliwość zatrudnienia również na umowę zlecenie wg. życzenia pracownika.

 

17. Firma w Kaliszu, tel. 602 296 075

zatrudni:

 

Pracownika fizycznego

Wymagania: wykształcenie podstawowe, chęci do pracy.

 

18. Firma w Kaliszu, tel. 602 296 075

zatrudni:

 

Operatora koparki/koparko - ładowarki

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, uprawnienia na koparkę lub koparko – ładowarkę, minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku.

 

19. Zakład Karny w Sieradzu ogłasza nabór na:

 

Młodszy psycholog działu penitencjarnego

Wymagania: wymagania ogólne stawiane kandydatom: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

POZOSTAŁE WYMAGANIA NA STANOWISKU: wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich albo ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia – wymóg niezbędny; mile widziana gotowość do prowadzenia edukacyjnych i terapeutycznych zajęć grupowych, ukończenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, szczególnie z zakresu mogącego mieć zastosowanie w resocjalizacji.

PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI: 1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; 2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie psychologii – 20 punktów; 3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; 4) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; 2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie); 3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); 6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 14.06.2023 r.: przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na jeden z wybranych adresów: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11

ALBO złożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), ALBO przesłać pocztą/ kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia).

W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20. Zakład Karny w Sieradzu ogłasza nabór na:

zatrudni:

 

Strażników działu ochrony

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 14.06.2023 r.

Planowane terminy przyjęcia do służby: od lipca 2023 r.

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega (tj. strażnik działu ochrony) oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie); kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Dokumenty przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11 ALBO złożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), ALBO przesłać pocztą/ kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia). W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

21.Firma w Kaliszu, Łódzka 153

zatrudni:

 

Młodszego specjalistę ds. jakości

Wymagania: Wyższe wykształcenie preferowane kierunki: Technologia żywności, Zarządzanie Jakością, bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, bardzo dobre umiejętności MS Office (szczególnie Excel), terminowość, gotowości do pracy pod presją czasu i zmieniających się warunków, doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane, umiejętność szybkiej analizy i podejmowania samodzielnych decyzji, otwartość na nowe doświadczenia, pro aktywność i zaangażowanie w działania.

Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie, coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy, świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia, pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca, pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali, możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-M%C5%82odszy-Specjalista-ds_-Jako%C5%9Bci/942085001/

 

22. Firma w Kaliszu, Łódzka 153

zatrudni:

 

Mechanika liniowego

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie o kierunku: Mechanik, Elektromechanik lub podobne, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy, gotowość do wsparcia procesu produkcyjnego i szkolenia operatorów z obsługi maszyn.

Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową, coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy, świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia, pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT, możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca, pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali, możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-Mechanik-Liniowy/791022601/

 

23.Firma w Kaliszu, tel. 62 766 02 30 wew. 21-23, e-mail: kadry@polifarb.kalisz.pl

zatrudni:

 

Magazyniera

Wymagania Uprawnienia na wózki widłowe, pożądane doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w zespole.

 

24.Firma w Kaliszu, tel. 62 466 02 30, email: sekretariat@polifarb.kalisz.pl

zatrudni:

 

Pracownika produkcji

Wymagania: Doświadczenie w pracy na produkcji, uprawnienia na wózki widłowe, umiejętność pracy w zespole

25.Firma w Kaliszu, tel. 607 567 713, email: ogrodzenia@kostkakujawa.pl

zatrudni:

 

Monterów ogrodzeń

Wymagania: Wykształcenie podstawowe. Umiejętność montażu ogrodzeń panelowych, metalowych, Rok doświadczenia na podobnym stanowisku.

26.Przedszkole w Cekowie, tel.: 600 031 875, email: ppcekow@poczta.onet.pl

zatrudni:

 

Psychologa

Wymagania: Wykształcenie wyższe mgr lub student ostatniego roku studiów magisterskich w zawodzie psycholog.

27.Firma, tel. 62 752 12 00, email: jako@jako.com.pl

zatrudni:

 

Magazyniera

Wymagania: Wykształcenie minimum średnie, obsługa wózka widłowego, obsługa komputera i urządzeń biurowych, mile widziane doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku.

28.CEKO Sp. z o.o., rekrutacja@ceko.pl

zatrudni:

 

Pracownika gospodarczego/stróża

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, chęci do pracy.

29.Firma, tel. 696 058 573

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, chęci do pracy i przyuczenia.

30.Firma w Kaliszu, tel.: 62-765 49 25, email: rekrutacja@paulaingredients.com

zatrudni:

 

Key account manager

Wymagania: Wykształcenie średnie, doświadczenie w sprzedaży (mile widziana branża spożywcza), umiejętności negocjacyjne i prowadzenia rozmów handlowych, umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i swobody w ich przeprowadzaniu, umiejętności budowania pozytywnych relacji biznesowych, doświadczenie w pozyskiwaniu i rozwoju współpracy z klientami, pasja, kreatywne myślenie oraz chęci do pracy i rozwoju, samodzielność w działaniu i chęci podejmowania inicjatyw, zorientowanie na realizację celu.

 

31.Firma w Kaliszu, tel.: 62 765 49 25, email: rekrutacja@crispynatural.pl

zatrudni:

 

Key account manager

Wymagania: Biegła znajomości języka angielskiego (mile widziana znajomość innych języków obcych). Doświadczenie w pozyskiwaniu i rozwoju współpracy z kluczowymi klientami. Przygotowywanie profesjonalnych prezentacji i swobody w ich przeprowadzaniu. Umiejętność budowania pozytywnych relacji biznesowych oraz optymistycznego podejścia do świata i ludzi. Pasja, kreatywnego myślenia oraz chęci do pracy i rozwoju. Doświadczenie w sprzedaży i pracy administracyjnej oraz umiejętności prowadzenia projektów. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole inicjatyw.

32.Firma w Kaliszu, tel.: 62 765 49 25, email: rekrutacja@crispynatural.pl

zatrudni:

 

Specjalistę sprzedaży telefonicznej

Wymagania: Wykształcenie średnie, doświadczenie związane z obsługą klienta, komunikatywność oraz umiejętności negocjacyjne, dobra dykcja i głos, umiejętności pracy w zespole, dobra organizacja swojej pracy i umiejętności nadawania zadaniom priorytetów, umiejętność obsługi pakietu MS Office.

33.Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

zatrudni:

 

Inspektora ds. nadzoru (miejsce pracy Kalisz, ul. Piwonicka)

Wymagania: Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok, kursy lub szkolenia metrologiczne, znajomość ustawy Prawo o miarach oraz przepisów o postepowaniu mandatowym. Umiejętność pracy w zespole i działania w sytuacjach stresowych. Prawo jazdy kat. B, znajomość komputera Pakietu Office.

34.Firma, tel. 62 752 12 00, email: jako@jako.com.pl

zatrudni:

 

Kierowcę - dostawcę

Wymagania: Świadectwo kwalifikacji zawodowej kat. C, uprawnienia na kierowanie pojazdem powyżej 3,5 tony. Minimum rok doświadczenia jako kierowca.

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU