iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Sportowe wydarzenia z powiatu kaliskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Z powiatu

10.04. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

2019-04-10 08:04:00

Zdjęcie: Archiwum
Główny księgowy, sprzedawca - to tylko niektóre z ofert pracy znajdujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu. Sprawdź, kogo jeszcze szukają pracodawcy.

1. GOPS w Liskowie, ul. W. Blizińskiego 56

zatrudni:

 

Głównego księgowego

Wymagania niezbędne: Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art.54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2077z późniejszymi zmianami) następujące niezbędne wymagania: 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, 5) spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Wymagania dodatkowe: 1) ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, 2) podstawowa wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości, 3) ogólna znajomość zasad finansowania na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego oraz zasad finansowania zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych, 4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, 5) znajomość obsługi komputera, obsługa programów: Finansowo-księgowy, Kadrowo-płacowy i PŁATNIK 6)cechy osobowości: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, 7)ponadto posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. Wymagane dokumenty: podpisane: życiorys (CV) oraz list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub gdy na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru pracy, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku, oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. , poz. 1000 ze zm.) w celach rekrutacji, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.); z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)". Wymagane dokumenty(w zaklejonej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 56, lub pocztą (liczy się data wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie ) na adres Ośrodka z dopiskiem: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie w terminie do dnia 11 kwietnia2019r.do godz. 1200. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o naborze dostępna jest na stronie: http://bip.liskow.pl/zasoby/files/ogloszenia_o_naborze/2019-04-01

2. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, tel. 572 642 300, e-mail: rekrutacja@getjob.com.pl

zatrudni:

 

Koordynatora ds. rekrutacji pracowników tymczasowych

Wymagania: Wykształcenie średnie, dyspozycyjność oraz dobra organizacja pracy, prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu, umiejętność pracy samodzielnej, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz podstawowa znajomość prawa pracy (nie jest to warunek konieczny), znajomość j. obcych, wraz z określeniem poziomu ich znajomości - poziom A1. Oczekujemy sumienności oraz precyzji w realizacji zleconych zadań, oświadczenia o niekaralności.

 

Ogrodników - pielęgnacja i przygotowanie do sprzedaży kwiatów doniczkowych (Holandia)

Wymagania: Umiejętności manualne, zmysł prezentacyjny i poczucie estetyki, doświadczenie przy pielęgnacji kwiatów mile widziane, znajomość języka niemieckiego, holenderskiego lub angielskiego poziom A1. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy. Oczekujemy sumienności oraz precyzji w realizacji zleconych zadań oraz oświadczenia o niekaralności. Firma oferuje opiekę polskiego rezydenta, możliwość zorganizowania zakwaterowania, środek transportu (jeśli jest wymagany).

 

Ogrodników - zbiór i pielęgnacja ogórków szklarniowych (Holandia)

Wymagania: umiejętności manualne, zręczność, mile widziane doświadczenie w pracach na podobnym stanowisku, Znajomość języka niemieckiego, holenderskiego lub angielskiego poziom A1. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy. Oczekujemy sumienności oraz precyzji w realizacji zleconych zadań, oświadczenia o niekaralności. Firma oferuje opiekę polskiego rezydenta, możliwość zorganizowania zakwaterowania, środek transportu (jeśli jest wymagany).

 

Pracowników do zbioru i pielęgnacji pomidorów szklarniowych (Holandia)

Wymagania: Umiejętności manualne, zręczność, wymagane doświadczenie w pracach na podobnym stanowisku, znajomość języka niemieckiego, holenderskiego lub angielskiego poziom A1. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy. Oczekujemy sumienności oraz precyzji w realizacji zleconych zadań, oświadczenia o niekaralności. Agencja oferuje opiekę polskiego rezydenta, możliwość zorganizowania zakwaterowania, środek transportu (jeśli jest wymagany).

 

Pracowników do zbioru szparagów (Holandia)

Wymagania: Umiejętności manualne, zręczność, kondycja fizyczna, dobry stan zdrowia, wymagane doświadczenie w pracach na podobnym stanowisku, znajomość języka niemieckiego, holenderskiego lub angielskiego poziom A1. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy. Oczekujemy sumienności oraz precyzji w realizacji zleconych zadań, oświadczenia o niekaralności. Agencja oferuje opiekę polskiego rezydenta, możliwość zorganizowania zakwaterowania, środek transportu (jeśli jest wymagany)

 

3. Spółka w Kaliszu, tel. 728 844 980

zatrudni:

 

Montażystę hełmów

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, zdolności manualne. Na ofertę mogą również aplikować osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

4. Spółka w Cekowie – Kolonii, tel. 62 763 10 22, e-mail: bestim@bestim.pl

zatrudni:

 

Pomoc administracyjną

Wymagania: Wykształcenie średnie ogólnokształcące, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, sumienność, dokładność, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

5. Gabinet kosmetyczny w Kaliszu, tel. 505 187 990

zatrudni:

 

Kosmetyczki

Wymagania: Doświadczenie na stanowisku.

6. Dino w Wojciechówce, tel. 785 235 102

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia.

 

7. Spółka w Kaliszu, tel. 602 482 515

zatrudni:

 

Grafika komputerowego DTP

Wymagania:. Wykształcenie średnie, bardzo dobra znajomość programów graficznych Photoshop, Coreldraw, Adobe Indesing. Konieczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

 

8. Biuro schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, tel. 62 751 35 25, e-mail: biuro@schronisko.kalisz.pl

zatrudni:

 

Robotnika gospodarczego/kierowcę

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, pożądane średnie techniczne w zawodzie związanym z opieką nad zwierzętami, preferowane doświadczenie w pracy w opiece nad zwierzętami.

 

9. Agencja zatrudniania w Kaliszu, tel. 572 642 300, e-mail: rekrutacja@getjob.com.pl

zatrudni:

 

Pracowników do pielęgnacji i ścinania papryki (Holandia)

Wymagania: Umiejętności manualne, zręczność, mile widziane doświadczenie w pracach na podobnym stanowisku, znajomość języka niemieckiego, holenderskiego lub angielskiego poziom A1. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B. Oczekujemy sumienności oraz precyzji w realizacji zleconych zadań, oświadczenia o niekaralności. Agencja oferuje opiekę polskiego rezydenta, możliwość zorganizowania zakwaterowania, środek transportu (jeśli jest wymagany).

 

10. Firma w Kaliszu, tel. 508 123 984

zatrudni:

 

Pomoc cukiernika

Wymagania: Osoba chętna do przyuczenia do pracy na stanowisku, wymagane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Cukiernika

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie cukiernik, mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

 

11. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, tel. 603 711 154, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl

zatrudni na stanowisko do:

 

Czynności pomocniczych na hali

Wymagania: Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, chęci do pracy. Umowa zlecenie.

 

12. Spółka w Rososzycy, tel. 500295959, e-mail: agrogavi@gmail.com

zatrudni:

 

Robotnika gospodarczego

Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, mile widziane umiejętności mechanika, elektryka. Pracodawca oferuje możliwość zakwaterowania oraz dojazdu.

13. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, tel. 502 101 073, e-mail: rekrutacja@kulig.net.pl

zatrudni:

 

Montera ogrodzeń aluminiowych

Wymagania: Prawo jazdy kat. B umiejętność montowania elementów aluminiowych, obsługa prostych urządzeń mechanicznych, dokładność, sumienność, zaangażowanie.

 

Pracownika produkcji - ogrodzenia aluminiowe

Wymagania: Prawo jazdy kat B, umiejętność montowania elementów aluminiowych, obsługa prostych urządzeń mechanicznych, dokładność, sumienność, zaangażowanie.

 

Spawacza MIG - MAG

Wymagania: Prawo jazdy kat B, dobra umiejętność czytania rysunku technicznego, doświadczenie zawodowe na stanowisku spawacza MIG-MAG, uprawnienia spawacza , dokładność, sumienność, zaangażowanie.

 

14. Sklep w Blizanowie Drugim, tel. 512 262 760

zatrudni:

 

Sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie podstawowe chęci do pracy.

15. Dino w Opatówku, tel. 785 235 102

zatrudni:

 

Kasjera -sprzedawcę

Wymagania: Książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia.

 

16. Kancelaria Komornicza w Kaliszu, e-mail: kalisz4@komornik.pl

zatrudni:

 

Sekretarza / Sekretarkę

Wymagania: Wykształcenie min. średnie, obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, faxu, skanera)

17. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Kaliszu, tel. 535 997 955

zatrudni:

 

Pielęgniarkę

Wymagania: Wykształcenie min. policealne w zawodzie pielęgniarka, prawo wykonywania zawodu. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

 

Opiekuna medycznego

Wymagania: Wykształcenie min. policealne w zawodzie opiekun medyczny. Zakres: Opiekun medyczny w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

 

Opiekuna osoby starszej

Wymagania: Wykształcenie min. policealne, mile widziane w zawodzie opiekuna osoby starszej.

 

Fizjoterapeutów

Wymagania Wykształcenie wyższe w zawodzie fizjoterapeuty, prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

 

18. Stacja paliw w Szczytnikach, tel. 795 515 060, e-mail: zatrudnienie@paliwaolkop.pl

zatrudni:

 

Kasjera – sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie zawodowe lub średnie, mile widziana obsługa kasy fiskalnej, komputera, mile widziane doświadczenie w handlu.

 

Kierownika stacji paliw

Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera, doświadczenie w handlu, mile widziana znajomość branży paliwowej.

 

Pracownika podjazdu

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, chęci do pracy.

 

19. Firma w Kaliszu, tel. 537 722 870, e-mail: biuro@djtrade.pl

zatrudni:

 

Lakiernika

Wymagania: Mile widziane osoby z wykształceniem kierunkowym lub doświadczeniem na ww. stanowisku.

 

 

20. Firma w Kaliszu, tel. 513 036 592, e-mail: kalisz@citroen-wujczak.pl

zatrudni:

 

Pomoc lakiernika samochodowego

Wymagania: Mile widziane wykształcenie zawodowe kierunkowe, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

 

Lakiernika samochodowego

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

 

21. Spółka w Kaliszu, tel. 601 433 186

zatrudni:

 

Prasowaczki / Prasowaczy

Wymagania: Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne również bez doświadczenia, możliwość 3- miesięcznego przyuczenia do zawodu.

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne. Pracodawca zapewnia półroczne przyuczenie do zawodu.

 

22. Firma Transportowa w Kościelnej Wsi, tel. 792 091 545

zatrudni:

 

Kierowcę kat. B

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy. Osoba niekarana. Praca Kalisz i okolice.


Zamów reklamę w gazecie internetowej iKalisz.pl
W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl