iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

13.12. Kogo szukają pracodawcy?

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. Firma w Kaliszu, tel. 791 501 808

zatrudni:

 

Pracownika ochrony

Wymagania: Wymagany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, mile widziana osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Istnieje możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy dla osób zainteresowanych dodatkową pracą.

 

2. Salon w Kaliszu, tel. 696 55 65 33, e-mail: laurent@op.pl

zatrudni:

 

Fryzjera/ Fryzjerkę ½ etatu

Wymagania: szkoła zawodowa- przygotowanie do zawodu fryzjera, umiejętność mycia włosów połączona z masażem, koloryzacji włosów, stylizacja: czesanie, ścinanie i układanie, mile widziane doświadczenie.

 

3. Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, e-mail: dk_sieradz@sw.gov.pl

prowadzi nabór na:

 

Młodszego psychologa

Wymagania ogólne stawiane kandydatom: w służbie więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Planowane terminy przyjęcia do służby: od stycznia 2023r.

Pozostałe wymagania na stanowisku: wykształcenie wyższe drugiego stopnia (tj. tytuł zawodowy magister lub równorzędny) na kierunku psychologia – wymóg niezbędny; mile widziana gotowość do prowadzenia edukacyjnych i terapeutycznych zajęć grupowych, ukończenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, szczególnie z zakresu mogącego mieć zastosowanie w resocjalizacji.

Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest na stronie internetowej: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-sieradzu-mlodszy-psycholog-dzialu-penitencjarnego

4. Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp., ul. Kardynała M. Ledóchowskiego 1, e-mail: dk_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl

prowadzi nabór na:

 

Młodszego referenta ds. organizacyjno prawnych (funkcjonariusz SW)

Wymagania: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Wymagania dodatkowe na stanowisku: 1) Preferowane wykształcenie wyższe/ studia podyplomowe/ kursy specjalistyczne z zakresu: prawa, administracji, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, zarządzania lub pokrewne. 2) Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office, 3) Mile widziane doświadczenie w obszarze administracji, kadr, zamówień publicznych oraz pracy biurowej, znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy. 4) Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i samodzielność, umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych.

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 

1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata;

2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);

3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia);

6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

 

Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia: 28.12.2022 r.:

  • przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na adres:

  1. kandydaci do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.: dk_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl

ALBO

  • złożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) albo w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30),

ALBO

  • przesłać pocztą/ kurierem na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) albo na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia)

 

Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest na stronie internetowej: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-w-ostrowie-wielkopolskim-mlodszy-referent-ds-organizacyjno-prawnych

 

5.Firma w Kaliszu, tel. 501 325 333

zatrudni:

 

Prasowaczkę

Wymagania: Doświadczenie na stanowisku.

6. Firma w Kaliszu, tel. 501 325 333

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Mile widziane doświadczenie na stanowisku, umiejętność szycia na stebnówce lub overlocku. Szycie konfekcji damskiej pozycjami.

 

7. Muzeum w Kaliszu, e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

zatrudni:

 

Opiekuna ekspozycji

Wymagania: Wykształcenie min. średnie, obsługa kasy fiskalnej, wysoka kultura osobista. Zakres: Utrzymywania czystości na terenie muzeum (prace porządkowe na terenie obiektu). Udostępnianie ekspozycji zwiedzającym. Nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów. 4. Sprzedaż wydawnictw muzealnych i innych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku muzealnym. Udział w przygotowywaniu wystaw stałych i czasowych oraz innych wydarzeń na terenie muzeum. Miejsce pracy: siedziba główna MOZK w Kaliszu, ul. Kościuszki 12. Umowa o pracę w zastępstwie, zatrudnienie od 01.01.2023r. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny podpisane. Posiadanie min. średniego wykształcenia. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie. Podpisana odręcznie klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Kandydaci powinni dostarczyć aplikację osobiście do muzeum (ul. Chopina 23, Kalisz siedziba tymczasowa na czas remontu) lub przesłać aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl do dnia 16.12.2022 r.

 

8. Salon w Kaliszu, e-mail: ubezpieczenia.kalisz@domcar.pl, tel. 62 768 19 16

zatrudni:

 

Magazyniera - sprzedawcę części samochodowych

Wymagania: Mile widziane doświadczenie, rzetelność, uczciwość, dyspozycyjność do pracy w sobotę, umiejętność pracy w zespole.

 

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Graniczna 1, e-mail: mops.doa@mops-kalisz.pl

zatrudni na poniższe stanowiska:

 

- Fizjoterapeutów wymagane studia wyższe odpowiedniej specjalności

- Opiekunów wykształcenie min. średnie

- Pielęgniarki wykształcenie wyższe kierunkowe

- Psychologów wykształcenie wyższe kierunkowe

- Terapeutów zajęciowych ukończona szkoła policealna odpowiedniej specjalności lub dyplom w zawodzie

- Asystentów osób niepełnosprawnych wymagany dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowych.

 

Miejsce pracy: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kaliszu, data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.02.2023r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie aplikacji osobiście lub drogą mailową wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

 

10. Firma w Kaliszu, tel. 512 274 506

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, umiejętność szycia. Szycie koszul pozycjami.

 

11. Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja@gunnebo.com

zatrudni:

 

Koordynatora projektu

Wymagania: Wykształcenie średnie, biegła znajomość języka niemieckiego umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej (projekty dot. instalacji technicznych), znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Zakres: Administracyjna obsługa projektów przy ścisłej współpracy z działem serwisu, przygotowywanie niezbędnych dokumentów ofertowych za pośrednictwem systemu ERP D365, opracowywanie dokumentacji technicznej i kalkulacja ofert projektowych.

 

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU