iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Aktualności z kalisza, wiadomości z Kalisza,

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!


Z powiatu

15.12. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

2021-12-15 09:17:44

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. Szpital w Kaliszu, tel. 62 765 13 48

zatrudni:

 

Pracownika transportu wewnętrznego

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, chęci do pracy, dobry stan zdrowia.

2. Firma w Kaliszu, tel. 62 764 28 88

zatrudni:

 

Palacza - dozorcę

Wymagania: Uprawnienia palacza kotłów CO, doświadczenie na stanowisku.

3. Firma w Kaliszu, tel. 504 282 161

zatrudni:

 

Maszynistę chłodniczego

Wymagania: Wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne E Grupa 2 na eksploatację urządzeń wentylacji, klimatyzacji, i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW.

 

4. Firma w Kaliszu, tel. 697 776 610

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Książeczka sanepidowska.

5. Firma w Kaliszu, tel. 603 859 695, 693 282 801

zatrudni:

 

Szwaczki/krawcowe

Wymagania: Umiejętność uszycia całej sztuki wg wzoru i opisu technicznego, szycie modelu pozycjami wg opisu technicznego i norm, umiejętność przewidywania ewentualnych ulepszeń modelu w trakcie procesu szycia, krój modelu zgodnie z opisem technicznym.

 

6. Firma w Kaliszu, tel. 603 859 695, 693 282 801

zatrudni:

 

Konstruktora odzieży lekkiej

Wymagania: Umiejętność tworzenia szablonów bazowych zgodnych z omówionym projektem odzieży, stopniowania szablonów wg rozmiarów, tworzenia dokumentacji technicznej opracowanego projektu, umiejętność przewidywania potencjalnych, ulepszonych rozwiązań projektu, ocena doboru tkanin i dodatków do projektu, umiejętność uszycia modelu.

 

7. Firma w Pruszkowie, tel. 604 243 659

zatrudni:

 

Kierowcę

Wymagania: Prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. D, uprawnienia na podnośniki koszowe, mile widziane doświadczenie, mile widziane uprawnienia na koparkę.

 

8. Firma w Kaliszu, tel. 697 776 610

zatrudni do:

 

Kontrolera jakości

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe technologia żywności lub pokrewne, znajomość systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, znajomość prawa w zakresie produkcji i znakowania środków spożywczych, umiejętność pracy w zespole, zdolność podejmowania decyzji, aktualne badania sanepidowskie.

9. Polo Market w Kaliszu, e-mail: praca100@polomarket.pl

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, dyspozycyjność do pracy w systemie dwuzmianowym, ważne badania sanitarne.

 

10. Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Lidera zmiany produkcyjnej

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie w zarządzaniu zespołem w środowisku produkcyjnym, bardzo dobra umiejętność organizacji pracy zespołu, znajomość obsługi komputera, w tym systemów SAP, SAM, wysokie umiejętności komunikacyjne, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowości do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy. Pracodawca oferuje pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową, coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy, świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia, pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT, możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca, pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali, możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link: https://jobdetails.nestle.com/job-invite/146709/

 

11. Firma w Kaliszu, tel. 601 418 212, 607 850 286

zatrudni:

 

Pracownika krojowni

Wymagania: Możliwość przyuczenia do wykonywanej pracy.

 

12. Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15

zatrudni:

 

Głównego Księgowego

Wymagania: Wymagania niezbędne: 1)posiadanie obywatelstwa polskiego, 2)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3)brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 4)znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, 5)spełnienie jednego z poniższych warunków: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki w księgowości, posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiadanie certyfikatu głównego księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów; 6)brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 7)posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, 8)brak ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie, 9)znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych jednostki sektora finansów publicznych, 10) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku; Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów ustaw: Kodeks Pracy, Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych w zakresie niezbędnych do wykonywania zadań, znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw kadrowych, płacowych i zasiłków ZUS, bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość programów płacowo-księgowych Płatnik ZUS i Płace firmy Progman, bankowość elektroniczna, PABS, SIO, GUS, PFRON, doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, umiejętność rozliczania podatku VAT, umiejętność komunikacji interpersonalnej, dyspozycyjność, systematyczność, uczciwość, umiejętność pracy w zespole;

wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. -Umowa o prace: 3850+ premia 20% oraz dodatek stażowy. Wymagane dokumenty: 1)List motywacyjny 2)CV z przebiegiem pracy zawodowej 3)Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu) 4)Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu) 5)Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku 6)Oświadczenie o niekaralności 7)Oświadczenie kandydata, że: a.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne, b.nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, c.nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w Ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; d.wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w następnych procesach rekrutacji prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 16 w Kaliszu przez okres najbliższych 6 miesięcy; w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach; Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 w pozycji d) może być sformułowane w następujący sposób: [ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 16 w Kaliszu przez okres najbliższych 6 miesięcy. Termin i miejsce składania dokumentów: 1)Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, przy ul. Fabrycznej 13-15, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 15.30 w terminie od 13 do 21 grudnia 2021 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy. 2)Oferty złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 3)O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. 4)Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej https://sp16kalisz.szkolnastrona.pl/bip/

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl
Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnieInformacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.


SMOK AUDIO
FACEBOOK ikalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl