iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

19.09. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. Komenda Wojewódzka Policji, tel.: 47 77 128 15, 47 77 128 22, 609 602 257 dobor@po.policja.gov.pl

Ogłasza nabór na:

 

Policjanta - Praca w Komendzie Miejskiej w Kaliszu.

Wymagania: Wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana), mile widziane prawo jazdy o jak najwyższych kategoriach. Do przyjęcia jednak nie wymagane jest żadne. Policja jako instytucja nie oczekuje od kandydatów żadnego doświadczenia. Przyjmuje osoby po zakończeniu szkoły średniej (każdej), matura nie jest konieczna. Kandydata przygotowuje w szkołach policyjnych. Szkolenie trwa ponad 6 miesięcy. Podczas szkolenia pracodawca zapewnia zakwaterowanie i pełne wyżywienie. Dobór poprzedzony jest postępowaniem rekrutacyjnym (testy, sprawdzenia, badania itp.). Stanowisko dotyczy pracy na podstawowym etacie policjanta prewencji. Oznacza to, że po zakończeniu szkoły policyjnej policjant zostanie skierowany do pełnienia służby patrolowo-interwencyjnej lub ruchu drogowego na terenie jednostki, do której zostanie przydzielony. Pracodawca jednak oferuje możliwość zabiegania o pracę w służbie śledczej, kryminalnej lub innych w zależności od potrzeb i poszczególnych predyspozycji kandydatów. Pensja płacona jest miesięcznie "z góry" to znaczy, że z dniem przyjęcia otrzymuje się pierwszą płacę. Pensja wzrasta wraz z wysługą i zajmowanymi stanowiskami. Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji. Terminy przyjęć do służby: 27.10.2023, 28.12.2023. Wymagane dokumenty: - podanie o przyjęcie do służby, - wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B) dostępny na stronie www.wielkopolska.policja.gov.pl - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały tych dokumentów kandydat przedkłada do wglądu), - kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały tych dokumentów kandydat przedkłada do wglądu), - kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową (przedkładana wyłącznie do wglądu), - dowód osobisty (przedkładany wyłącznie do wglądu). Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie późniejszym, wskazanym przez przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru. Kontakt mail, telefon, osobiście.

 

2. Salon w Opatówku, tel. 698 682 871

zatrudni:

 

Fryzjera/Fryzjerkę

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze lub średnie branżowe. Komunikatywność. Mile widziane doświadczenie zawodowe.

 

3. Firma w Kaliszu, tel. 507 113 170

zatrudni:

 

Fryzjerkę

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze lub średnie branżowe fryzjerskie. Komunikatywność. Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

 

4. Firma w Długiej Wsi Drugiej (gmina Stawiszyn), tel. 62 752 82 52

zatrudni:

 

Pracowników produkcji - wytapiaczy

Wymagania: Wykształcenie podstawowe. Znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym.

5. Firma w Kaliszu, tel.  62-765 49 25, email: rekrutacja@paulaingredients.com

zatrudni:

 

Sprzątaczkę

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Dokładność, zaangażowanie, obowiązkowość. Duże poczucie estetyki. 

6. Sąd Rejonowy w Kaliszu, tel. 62 765 77 48

Ogłasza konkurs na:

 

Stażystę - docelowo Inspektora w Oddziale Gospodarczym

Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie co najmniej wyższe I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowania opinia, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi komputera, w tym również znajomość i umiejętność podłączania, rozłączania sprzętu komputerowego, znajomość techniki pracy biurowej, zdolność analitycznego myślenia i odporność na stres, umiejętność organizacji pracy pod presją czasu, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, samodzielność, systematyczność, dyspozycyjność, komunikatywność, znajomość ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U.2023.1605) znajomość ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. – o Odpadach (j.t.Dz.U.2023.1587,1597), ogólna znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (j.t.Dz.U.2023.682,553,967), zwłaszcza rozdziału 6 ustawy, znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (j.t.Dz.U.2022.998). 

Wymagane dokumenty: Podanie o przyjęcie do pracy adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Kaliszu z danymi umożliwiającymi kontakt oraz wskazaniem sygnatury konkursu (OK.1100.15.2023) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, Oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Termin i miejsce złożenia dokumentów: Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Kaliszu, Al. Wolności 13, II piętro, pokój 239 lub przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz (decyduje data stempla pocztowego) - w terminie do dnia 25 września 2023r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7657748. Wymagane dokumenty do pobrania: https://kalisz.sr.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-stazysty-docelowo-inspektora-w-oddziale gospodarczym,new,mg,244.html,541

7. Sąd Rejonowy w Kaliszu, tel. 62 765 79 39

Ogłasza konkurs na:

 

Asystentów sędziego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu

Wymagania: Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2. jest nieskazitelnego charakteru,3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,4. ukończyła 24 lata. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r., poz.1228 ze zm.) w trzech etapach: - etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, który zostanie przeprowadzony w dniu 26 października 2023r. godz. 1230 pokój nr 310. Komisja konkursowa ustali termin przeprowadzenia drugiego etapu konkursu oraz listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. sądu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej sądu www.kalisz.so.gov.pl nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu, etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata, etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów: wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego; własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej; oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów; oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Wymagane dokumenty w zamkniętej i podpisanej kopercie adresowanej do Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu (z podaniem oznaczenia konkursu) należy złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Kaliszu, pok. 49 (wejście od strony Wału Staromiejskiego), w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 19 października 2023r. na adres Sąd Okręgowy w Kaliszu, al. Wolności 13, 62-800 Kalisz. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerem tel. 062 76 57 939. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zachęca się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

8. Firma w Kaliszu, tel. 608564931, e-mail: r_zymelka@drosed.com.pl

zatrudni:

 

Pracowników wylęgarni drobiu

Wymagania: Pracowitość, sumienność, dokładność, gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym. Pracodawca oferuje: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, dodatkowe świadczenia socjalne, dofinansowanie wypoczynku. 

 

9. Nestle w Kaliszu, ul. Łódzka 153

zatrudni:

 

Młodszego inżyniera projektu

Wymagania: Wyższe wykształcenie techniczne, bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, bardzo dobre umiejętności MS Office (szczególnie Excel), mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, terminowość, gotowość do pracy pod presją czasu i zmieniających się warunków, umiejętność szybkiej analizy i podejmowania samodzielnych decyzji, otwartość na nowe doświadczenia, pro aktywność i zaangażowanie w działania.

Oferujemy pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie, coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy, świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia, pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT, możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca, pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali, możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej, możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pożyczki na cele remontowe, atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych dla rodziców, program poleceń pracowniczych, nagrody w programie zgłaszania pomysłów-usprawnień, kartę Multisport na preferencyjnych warunkach, możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach sportowych - piłka nożna, siatkówka.

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-M%C5%82odszy-In%C5%BCynier-Projektu/984072101/. Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników Nestle Polska S.A., w tym kandydatów na pracowników jej oddziałów (dalej łącznie jako Kandydaci), jest: Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa.

10. Firma w Liskowie, tel. 62 763 41 35 w. 24, email: miroslawa.bartnicka@jag.pl

zatrudni:

 

Specjalistę / kę do spraw sprzedaży B2B i B2C

Wymagania: Wykształcenie średnie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego, doświadczenie na stanowisku handlowym w sprzedaży w sektorze B2B, mile widziane, prawo jazdy kat. B oraz gotowość do wyjazdów służbowych, łatwość nawiązywania kontaktów oraz budowania długofalowych relacji, rzetelność i zaangażowanie, samodyscyplina i wysoka kultura osobista, Pracodawca oferuje atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz motywacyjny, system premiowy uzależniony od osiąganych wyników sprzedaży, ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika i jego najbliższej rodziny, ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się i stabilnie funkcjonującej organizacji, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia umiejętności, praca od poniedziałku do piątku (wolne weekendy). Gwarancja przyjaznej, niekorporacyjnej atmosfery pracy oraz partnerskiego podejścia. Wynagrodzenie podstawowe + premia.

 

11. Firma w Poklękowie, tel. 604 925 815

zatrudni:

 

Stolarza /Montażystę / Lakiernika

Wymagania: Doświadczenie na stanowisku, zaangażowanie, sumienność, uczciwość. Montaż i produkcja schodów.

 

12. Piekarnictwo - DOMAR tel. 604 183 992

zatrudni:

 

Cukierników

Wymagania: Prawo jazdy kat. B. Mile widziane osoby z doświadczeniem w cukiernictwie. Uczciwość, sumienność w wykonywaniu obowiązków. Zatrudnienie na okres próbny z możliwością na czas nieokreślony. Wynagrodzenie początkowo podstawowe, później do uzgodnienia.

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU