iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

19.12. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. Firma w Kaliszu, tel. 62 757 28 37

zatrudni:

 

Administratora

Wymagania: Wymagane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wykształcenie minimum średnie lub licencjackie (zarządzanie). Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych. Dokładność, pracowitość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. Doświadczenie na podobnym stanowisku. Kontakt osobisty.

 

2. Firma w Kaliszu, tel. 62 757 28 37

zatrudni:

 

Administratora

Wymagania: Wykształcenie minimum średnie lub licencjackie (zarządzanie). Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych. Dokładność, pracowitość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. Doświadczenie na podobnym stanowisku. Kontakt osobisty.

 

3. Firma w Kaliszu, tel. 602 292 261

zatrudni:

 

Specjalistę ds. kadr i płac

Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość obsługi programu DGCS, doświadczenie na stanowisku, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

4. Zakład Karny w Sieradzu, mail: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-sieradzu-ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-wieziennej

zatrudni:

 

Strażników Działu Ochrony

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI: Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; 2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie resocjalizacji, profilaktyki społecznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego – 20 punktów; 3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów; 4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; 5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów; 6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów; 7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów. W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów; 2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów; 3) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów. Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz: - stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego; - wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 4 729 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 4 435 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia; - możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby; - dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym - wielozmianowym; - na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni, po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego. - nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. jednomiesięcznego wynagrodzenia, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu; - raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto, w okresie służby przygotowawczej 50 % równoważnika; - dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę; - zwrot kosztów dojazdu do służby; - rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę. Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania: - zasiłku na zagospodarowanie w wys. jednomiesięcznego wynagrodzenia; - pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto; - comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega (tj. strażnik działu ochrony) oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; 2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie); 3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); 6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia). Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 29.12.2023 r.: przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów adres: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11, ALBO złożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), ALBO przesłać pocztą/ kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia). W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO: Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00 specjalista ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 505-164-998, 42 675 00 54, 42 675 00 38, ok_lodz@sw.gov.pl).

 

 

5. Zakład Karny w Sieradzu, mail: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-sieradzu-mlodszy-psycholog-dzialu-penitencjarnego

zatrudni:

 

Młodszych psychologów Działu Penitencjarnego

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. POZOSTAŁE WYMAGANIA NA STANOWISKU: wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich albo ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia – wymóg niezbędny; mile widziana gotowość do prowadzenia edukacyjnych i terapeutycznych zajęć grupowych, ukończenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, szczególnie z zakresu mogącego mieć zastosowanie w resocjalizacji. PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI: Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; 2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie psychologii – 20 punktów; 3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; 4) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów. W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów, 2) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów, 3) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów. Planowane terminy przyjęcia do służby: I kwartał 2024 r. Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz: - stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego; - wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 966 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 641 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkolenia zawodowego wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 6 176 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 5 691 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;- możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby; - dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8-godzinnym - jednozmianowym; - na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni, po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego. - nagrodę roczną, tzw. trzynastkę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu; - raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto – w służbie przygotowawczej 50 % powyższej kwoty ; - dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę; - zwrot kosztów dojazdu do służby; - rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę. Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania: - zasiłku na zagospodarowanie w wys. miesięcznego wynagrodzenia; - pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto; - comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: 1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; 2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie); 3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); 6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia). Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 29.12.2023 r.: przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na adres: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11, ALBO złożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), ALBO przesłać pocztą/ kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia). W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00 specjalista ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 505-164-998, 42 675 00 54, 42 675 00 38, ok_lodz@sw.gov.pl).

 

6. Nestle w Kaliszu, ul. Łódzka 153, link:https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-M%C5%82odszy-Konserwator-Urz%C4%85dze%C5%84-Energetycznych/1013663201/

zatrudni:

 

Młodszego konserwatora urządzeń energetycznych

Wymagania: Wykształcenie min. średnie, doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane, doświadczenie w czynnościach konserwacyjnych, biorąc pod uwagę harmonogram produkcji oraz bezpieczeństwo ludzi i produktów, uprawnienia energetyczne (E1, E2, E3), terminowość, gotowość do pracy pod presją czasu i zmieniających się warunków, umiejętność szybkiej analizy i podejmowania samodzielnych decyzji, otwartość na nowe doświadczenia, pro aktywność i zaangażowanie w działania, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy.

Oferujemy: Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę Konkurencyjne wynagrodzenie Coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy Świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia Pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca Pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali Możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej Możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pożyczki na cele remontowe Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych dla rodziców Program poleceń pracowniczych Nagrody w programie zgłaszania pomysłów-usprawnień Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach Możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach sportowych - piłka nożna, siatkówka.

 

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-M%C5%82odszy-Konserwator-Urz%C4%85dze%C5%84-Energetycznych/1013663201/

 

 

7. Firma w Kaliszu, tel. 501 325 333

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Doświadczenie na stanowisku, umiejętność szycia na stebnówce lub overlocku. Mile widziany emeryt.

 

8. Firma w Kaliszu, tel. 604 566 917

zatrudni:

 

Kierowcę chłodni

Wymagania: Prawo jazdy kat. CE, uprawnienia na przewóz rzeczy. Przewóz towarów spożywczych, sporadycznie pomoc w załadunku towarów. Wyjazdy 2-dniowe na terenie Polski.

 

9. Firma w Kaliszu, tel. 509 060 992

zatrudni:

 

Mechanika samochodów osobowych i dostawczych

Wymagania: Doświadczenie zawodowe w naprawie samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Istnieje możliwość przyuczenia dla osób z wykształceniem kierunkowym, które nie posiadają doświadczenia w zawodzie.

 

10. Piekarnia w Kaliszu, tel. 504 52 37 52

zatrudni:

 

Piekarza piecowego

Wymagania: Mile widziane wykształcenie zawodowe kierunkowe oraz mile widziane doświadczenie zawodowe, możliwość przyuczenia do zawodu.

 

11. Radosny Dwór, tel. 604 458 723

zatrudni:

 

Kelnerów/Kelnerki

Wymagania: Mile widziane przygotowanie w zawodzie kelner i praktyka na stanowisku. Obsługa gości, podawanie potraw na imprezach zorganizowanych. 

 

12. Radosny Dwór, tel. 604 458 723

zatrudni:

 

Kucharza

Wymagania: Doświadczenie na stanowisku.

 

13. Radosny Dwór, tel. 604 458 723

zatrudni:

 

Pomoc kuchenną

Wymagania: Znajomość branży gastronomicznej, doświadczenie na stanowisku.

 

14. Firma w Kaliszu, tel. 888 388 844

zatrudni:

 

Kierowców Bolta

Wymagania: Co najmniej rok doświadczenia jako kierowca. Niekaralność. Wymagane testy psychologiczne. Przewóz osób.

 

15. Firma w Kaliszu, tel. 661 651 606, e-mail: finanses.cywilna@gmail.com

zatrudni:

 

Doradcę klienta

Wymagania: Wykształcenie średnie, umiejętność efektywnej organizacji pracy oraz systematyczność w działaniu. Doświadczenie mile widziane.

Oferujemy: - szkolenia wstępne i rozwojowe, - wynagrodzenie podstawowe i system premiowy oparty o wyniki sprzedażowe, - umowę o pracę, - przyjazna atmosferę i ducha współpracy.

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU