iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

21.04. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. Firma w Kaliszu, e-mail: biuro@zetor.pl

zatrudni:

 

Serwisantów ciągników i maszyn rolniczych

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, zaangażowanie, sumienność, rzetelność. chęć do pracy. Naprawa ciągników i maszyn rolniczych.

 

2. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi, 91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 505-164-998, 42 675 00 54, 42 675 00 38, ok_lodz@sw.gov.pl

Ogłasza nabór na:

 

Młodszego psychologa działu penitencjarnego, miejsce pracy: Zakład Karny w Sieradzu

Wymagania: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. POZOSTAŁE WYMAGANIA NA STANOWISKU: wykształcenie wyższe drugiego stopnia (tj. tytuł zawodowy magister lub równorzędny) na kierunku psychologia – wymóg niezbędny; mile widziana gotowość do prowadzenia edukacyjnych i terapeutycznych zajęć grupowych, ukończenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, szczególnie z zakresu mogącego mieć zastosowanie w resocjalizacji. PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI: Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie psychologii – 20 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów. W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów, posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów, posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie); kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 21.04.2023 r. :przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na adres: Zakład Karny w Sieradzu: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11albozłożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30),albo przesłać pocztą/kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia).szczegółowe informacje pod linkiem: MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO - Służba Więzienna (sw.gov.pl)

 

3. Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11

Ogłasza nabór na:

 

Strażnika Działu Ochrony, miejsce pracy Zakład Karny w Sieradzu

Wymagania:

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI: Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie resocjalizacji, profilaktyki społecznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego – 20 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów; wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów; wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów. W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów; posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów; posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega (tj. strażnik działu ochrony) oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie); kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia). Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 21.04.2023 r.: przesłać pocztą elektroniczną na wskazany adres: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11 ALBO złożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), ALBO przesłać pocztą/kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia).

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - Służba Więzienna (sw.gov.pl)

4. Firma w Kaliszu, e-mail: sekretariat@antczak.pl

prowadzi:

 

Kierowcę samochodu ciężarowego - Praca na terenie budów na terenie Kalisza i okolic

Wymagania: Prawo jazdy kat. C, dyspozycyjność, komunikatywność, punktualność, doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

5.Firma w Kaliszu, ul. Łódzka 153, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Mechanika liniowego

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie o kierunku: Mechanik, Elektromechanik lub podobne, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy, gotowość do wsparcia procesu produkcyjnego i szkolenia operatorów z obsługi maszyn. Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową, coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy, świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia, pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku, dofinansowanie do szkoleń UDT, możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca, pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali, możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link:

6. Salon Fryzjerski w Kaliszu, ul. Serbinowska 1A

zatrudni:

 

Fryzjera męskiego

Wymagania: Wykonywanie usług fryzjerskich męskich. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV w siedzibie firmy.

 

7. Firma w Kaliszu, tel. 791 501 808

zatrudni:

 

Pracowników ochrony – imprezy masowe

Wymagania: Mile widziane kwalifikacje oraz doświadczenie, mile widziane osoby niepełnosprawne. Ochrona imprez masowych, praca na terenie Kalisza oraz okolic.

 

8. Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN, tel. 62 766 34 82

zatrudni:

 

Instruktora terapii zajęciowej

Wymagania: Praca na 3/4 etatu, od 8.00 do 14.00, doświadczenie zawodowe, minimum 3 miesiące pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

9. Dwór Stary Chotów tel. 602 389 575

zatrudni:

 

Pracownika gospodarczego

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, doświadczenie na stanowisku, mile widziany emeryt, rencista.

10. Firma w Kaliszu, tel. 505428618, e-mail: profes1004@gmail.com

zatrudni:

 

Kierowcę - kuriera

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, Mile widziana umiejętność pracy w zespole. Praca na terenie Kalisza, Pleszewa i Jarocina.

 

11. Firma w Kaliszu, tel. 602 405 525

zatrudni:

 

Pracownika fizycznego w zieleni

Wymagania: Prawo jazdy kat. B. Prace fizyczne przy zieleni. Praca na terenie Kalisza w godz. od 7.00 do 15.00.

 

12. Szpital w Kaliszu, tel. 62 765 13 61

zatrudni:

 

Pracownika pralni

Wymagania: Dobry stan zdrowia.

 

13. Salon w Kaliszu, tel. 62 768 19 05, e-mail: ubezpieczenia.kalisz@domcar.pl

zatrudni:

 

Doradcę serwisowy - sprzedawca części samochodowych

Wymagania: Mile widziane doświadczenie, rzetelność, uczciwość, dyspozycyjność do pracy w sobotę, umiejętność pracy w zespole.

 

14. Firma w Kaliszu, tel. 62 765 49 25, e-mail: rekrutacja@paulaingredients.com

zatrudni:

 

Specjalistę ds. produkcji

Wymagania: Wykształcenie minimum średnie, min. 2-letnie doświadczenie w obszarze produkcji, zdolność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji, dobra znajomość i obsługi pakietu MS Office, punktualność i obowiązkowość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

 

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

zatrudni:

 

Pracownika socjalnego

Wymagania: Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.). Wymagania dodatkowe: mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej; inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów; samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole; odporność na stres; odpowiedzialność, sumienność i dokładność; dyspozycyjność i zaangażowanie; umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa; komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji. Wymagane prawo jazdy kat. „B” oraz posiadanie własnego środka transportu do wyjazdów w teren.

 

16. ŚDS w Kaliszu, tel. 62 766 34 82, e-mail: biuro@sdstulipan.kalisz.pl

zatrudni:

 

Instruktora terapii zajęciowej

Wymagania: Wykształcenie średnie oraz dyplom w zawodzie, mile widziane wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe co najmniej 3 miesiące w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

17. Lecznica dla zwierząt w Kaliszu, annawitczak@interia.pl, 62 757 38 66

zatrudni:

 

Lekarza weterynarii

Zakres obowiązków: badanie stanu zdrowia zwierząt, rozpoznanie chorób i leczenie. Wykonywanie zabiegów chirurgicznych, wykonywanie technik obrazowych. Wymagani: wyższe medyczne weterynaryjne, przynajmniej rok stażu pracy, swobodne poruszanie się w obrębie diagnostyki weterynaryjnej oraz technik obrazowych, odwaga i samodzielność w podejmowaniu decyzji, bezkonfliktowość w pracy zespołowej, empatia do właścicieli i ich zwierząt, samodzielność i kreatywność.

18. Lecznica dla zwierząt w Kaliszu, annawitczak@interia.pl, 62 757 38 66

 

zatrudni:

 

Technika weterynarii

Wymagania: Wykształcenie średnie zawodowe - technik weterynarii, prawo jazdy kart. B. Zakres obowiązków: pomoc lekarzowi weterynarii: przygotowanie zestawów operacyjnych i terapeutycznych, wsparcie w prowadzeniu leczonego zwierzęcia, opieka nad zwierzętami aplikowanie zaordynowanych przez lekarza leków, zabezpieczenie zwierzęcia po wizycie przed wydaniem właścicielowi, dbałość o prządek i higienę pracy.

 

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU