iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

26.07. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy?

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Stażysta (docelowe główny księgowy) w służbie przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

 

Wymagania: kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w PSP na stanowisko główny księgowy docelowo powinien posiadać: pełną zdolność do czynności prawnych, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, oraz spełnić jedno z niżej wymienionych kryteriów koniecznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270): mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości, mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości, być wpisanym/ą do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Wymagania dodatkowe: znajomość ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, o ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych, znajomość specyfiki finasowania i zasad funkcjonowania PSP oraz korpusu służby cywilnej, znajomość przepisów resortowych w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków, doświadczenie w rozliczaniu i w zakresie wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi, obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługi bankowości internetowej, programów kadrowo – płacowych „Płatnik” i „Progman ”.

Dodatkowe informacje oraz wymagane druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kmpsp-kalisz/nabor-do-sluzby-w-km-psp-kalisz, lub w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, ul. Nowy Świat 40-42, 62-800 Kalisz w dni robocze w godzinach od 730 do 1530.

 

2. Firma w Nowych Skalmierzycach, tel. 604 183 992

zatrudni:

 

Cukiernika

Wymagania: Mile widziane osoby z doświadczeniem w cukiernictwie. Prawo jazdy kat. B. Uczciwość, sumienność w wykonywaniu obowiązków.

 

3. Firma w Nowych Skalmierzycach, tel. 604 183 992

zatrudni:

 

Piekarza/Pracownika produkcji

Wymagania: Mile widziane osoby z doświadczeniem w piekarnictwie. Prawo jazdy kat. B. Uczciwość, sumienność w wykonywaniu obowiązków. Możliwość przyuczenia.

 

4. Firma w Opatówku, tel. 539 300 809, e-mail: biuro@vollmer-aluminium.pl

zatrudni:

 

Kosztorysanta

Wymagania: Wykształcenie wyższe inżynierskie, posiadająca zmysł techniczny, umiejętność czytania projektów budowlanych.

5. Firma w Opatówku, tel. 539 300 809, e-mail: biuro@vollmer-aluminium.pl

zatrudni:

 

Magazyniera / Operatora wózka widłowego

Wymagania: Doświadczenie na wyżej wymienionym stanowisku, uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego, umiejętność obsługi programu Subiekt GT.

 

6. Firma w Opatówku, tel. 539 300 809, e-mail: biuro@vollmer-aluminium.pl

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Obsługiwanie i nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji okien i drzwi, prace manualne.

 

7. Firma w Opatówku, tel. 539 300 809, e-mail: biuro@vollmer-aluminium.pl

zatrudni:

 

Technologa

Wymagania: Wykształcenie inżynierskie bądź osoba posiadająca zmysł techniczny, umiejętność czytania projektów budowlanych, przewidujemy wdrożenie na ww. stanowisku.

 

8. Firma w Opatówku, tel. 698 682 871

zatrudni:

 

Kosmetyczkę

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe zawodowe bądź średnie, lub udział w kursach kierunkowych. Mile widziane doświadczenie w zawodzie.

 

9. Firma w Kaliszu, tel. 504 504 668

zatrudni:

 

Ślusarza

Wymagania: Umiejętność obsługi elektronarzędzi, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

10. Firma w Kaliszu, tel. 504 504 668

zatrudni:

 

Spawacza MAG

Wymagania: Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

11. CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ, tel. 697 348 858, mail: pow.ostrowkaliski@caritas.pl

zatrudni:

 

Wychowawców w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Wymagania: Wykształcenie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogika, psychologia, resocjalizacja. Bardzo dobra organizacja pracy, pracowitość, staranność, umiejętność pracy w zespole.

 

12. Przedszkole w Stawiszynie, tel. 62 752 80 22, e-mail: przedszkolestawiszyn@onet.pl

zatrudni:

 

Nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wymagania: Wykształcenie wyższe, umiejętność gry na instrumencie muzycznym, znajomość języka angielskiego - B2. Obowiązki nauczyciela wychowania przedszkolnego, wymiar 25/25. Umowa na czas określony zastępstwo z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

13. Sąd Okręgowy w Kaliszu, tel. 62 76 57 849, 62 76 57 939

Prowadzi nabór na;

 

P.O. stażysty w Wydziale Orzeczniczym

Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania ze słuchu, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, znajomość Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 577 ze zm.), znajomość Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 217 ze zm.), znajomość Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2022r., poz. 2514 ze zm.), znajomość zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019r. poz.138 ), pełna zdolność do czynności prawnych; nieposzlakowana opinia; kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

Pracodawca oferuje: wynagrodzenie w kwocie 3900 brutto, dodatek za wieloletnią pracę wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (dodatek wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) - zgodnie z art.15 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Ponadto pracownikowi przysługiwać będą inne elementy wynagrodzenia wynikające z odrębnych przepisów (dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, świadczenia socjalne, nagrody), dofinansowanie zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

podanie o przyjęcie na w/w stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu, zawierające dane kontaktowe, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na stanowisko p.o. stażysty w Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją Kopia, za zgodność z oryginałem i podpisem kandydata. Wzory kwestionariusza osobowego i oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.kalisz.so.gov.pl Termin i miejsce złożenia dokumentów. Pełną dokumentację zgłoszenia udziału w konkursie na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na stanowisko p.o. stażysty w Sądzie Okręgowym w Kaliszu należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy (imię i nazwisko kandydata) z dopiskiem Konkurs Nr K-1100.4.2023 w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.:- bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Kaliszu , Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz na Biurze Podawczym w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00, lub - przesłać drogą pocztową na adres: Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Kaliszu pod nr tel. 62 76 57 849.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne na: https://kalisz.so.gov.pl/w-toku,m,m2,241,266

 

14. Firma w Kaliszu, tel. 604 535 305

zatrudni:

 

Osobę sprzątającą

Wymagania: Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

15. Szkoła Podstawowa w Ociążu, tel. 62 762 21 16, mail: zsociaz@noweskalmierzyce.pl

zatrudni:

 

Psychologa szkolnego

Wymagania: Wymagane kwalifikacje do zajmowanego stanowiska. Przygotowanie pedagogiczne. Wyższe kierunkowe psychologiczne, pedagogiczne.

 

16. Salon w Kaliszu, tel. 663 097 822

zatrudni:

 

Fryzjera/ Fryzjerkę

Wymagania: Min. 1 rok doświadczenia w zawodzie, mile widziane wykształcenie kierunkowe.

 

17. Firma w Danowcu, tel. 608 463 000

zatrudni:

 

Pracownika produkcji

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, dokładność, zaangażowanie. Obsługa linii sortującej, ważenie surowca, czynności produkcyjne.

 

18. Firma w Danowcu, tel. 608 463 000

zatrudni:

 

Pracownika fizycznego

Wymagania: Palenie w piecu i utrzymywanie odpowiedniej temperatury.

 

19. MOBILIA GROUP Sp. z o.o., tel. 503 185 828

zatrudni:

 

Instalatora

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe branżowe elektroniczne/średnie zawodowe branżowe elektroniczne. Czynne prawo jazdy kat. B. Oczekiwania: Zaangażowanie oraz orientacja na potrzeby klientów. Wiedza z zakresu elektroniki oraz elektromechaniki samochodowej (osobowych, ciężarowych, urządzeń i maszyn budowlanych). Doświadczenie w elektryce samochodowej - osobowej i ciężarowej (mile widziane). Umiejętność czytania schematów elektrycznych. Gotowość do pracy w terenie.

 

20. Dom Dziecka w Kaliszu, tel. 62 760 19 66

zatrudni:

 

Młodszego wychowawcę

Wymagania: Wykształcenie wyższe: magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, zdolność do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie pełni praw rodzicielskich; osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, obywatelstwo polskie, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania dodatkowe: znajomość prawa: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność, obowiązkowość, uczciwość, samodzielność w pracy, dokładność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność i pracowitość.

 

Wymagane dokumenty - życiorys (CV) wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, - list motywacyjny, - dokument potwierdzający wykształcenie, - kserokopie świadectw pracy, - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o barku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, - oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, - oświadczenie o posiadaniu pełni praw rodzicielskich, Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 62 760 19 66

UWAGA: wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie ustalony na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie złożonych dokumentów Dyrektor Domu Dziecka zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. w godz. od 8 00 - 14 00 w Domu Dziecka w Kaliszu ul. Skarszewska 3/1 (dział administracyjno-księgowy - parter)) - w zaklejonych kopertach z dopiskiem DYREKTOR Domu Dziecka nr 1 w Kaliszu - Nabór na stanowisko MŁODSZY WYCHOWAWCA. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Domu Dziecka w Kaliszu (www.domdziecka.kalisz.pl).

 

21. Dom Dziecka w Kaliszu, tel. 62 760 19 66

zatrudni:

 

Psychologa

Wymagania: Wymagania niezbędne: kwalifikacje -prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, zdolność do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie pełni praw rodzicielskich; osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, obywatelstwo polskie, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego. Wymagania dodatkowe: znajomość prawa: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność, obowiązkowość, uczciwość, samodzielność w pracy, dokładność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność i pracowitość.

 

Wymagane dokumenty: - kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych - osobowych w procesie rekrutacji, ( dostępny w zakładce Do pobrania) - list motywacyjny, - dokumenty potwierdzające kwalifikacje w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o barku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, -oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, -oświadczenie o posiadaniu pełni praw rodzicielskich, Oświadczenia dostępne są w zakładce Do pobrania Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 62 760 19 66 UWAGA: wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie ustalony na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie złożonych dokumentów Dyrektor Domu Dziecka zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 31.08.2023 w godz. od 8 00 14 00 w Domu Dziecka nr 1 w Kaliszu ul. Skarszewska 3/1 (dział administracyjno-księgowy - parter)) - w zaklejonych kopertach z dopiskiem DYREKTOR Domu Dziecka nr 1 w Kaliszu - Nabór na stanowisko PSYCHOLOGA- 0,5 etatu. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Domu Dziecka w Kaliszu (www.domdziecka.kalisz.pl).

 

22. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kaliszu, tel. 62-766-29-83, mail: sekretariat@sp4.kalisz.pl

zatrudni:

 

Psychologa

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne z przygotowaniem pedagogicznym.

 

23. Firma w Kaliszu, tel. 602 705 092

zatrudni:

 

Pracowników budowlanych

Wymagania: Doświadczenie zawodowe w branży budowlanej np. w malowaniu itp. Malowanie ścian, wyrównywanie ścian, tapetowanie, kładzenie płytek, paneli, docieplanie budynków. Prace wewnątrz oraz na zewnątrz budynków, prace ogólnobudowlane. Praca na terenie Kalisza.

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU