iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

28.03. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy?

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. MOPS w Kaliszu, e-mail: mops.doa@mops-kalisz.pl

zatrudni:

 

Asystenta rodziny

Wymagania: Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie: a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia.

 

2. Firma w Kaliszu, tel. 62 765 49 25, e-mail: rekrutacja@paulaingredients.com

zatrudni:

 

Młodszego specjalistę ds. marketingu

Wymagania: Mile widziane umiejętności projektowania graficznego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność redagowania tekstów marketingowych, dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, prawo jazdy kategorii B, punktualność i obowiązkowość, kreatywność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy. Pracodawca oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, dostęp do nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi pracy, uczestnictwo w innowacyjnych projektach, inwestujemy w twój rozwój i możliwość podnoszenia kwalifikacji, stabilne warunki oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość rozwoju i awansu w strukturach firmy, pracę w młodym, ambitnym zespole, z pozytywną energią, ubezpieczenie grupowe, medyczne, atrakcyjny pakiet benefitów, min. karta Multisport, bony świąteczne, dofinansowanie do urlopu.

 

3. Firma w Kaliszu, tel. 62 765 49 25, e-mail: rekrutacja@paulaingredients.com

zatrudni:

 

Specjalistę ds. e- commerce

Wymagania: Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomości specyfiki sprzedaży online oraz trendów e-commerce, znajomość zagadnień związanych z SEO oraz SEM, znajomość środowiska Allegro oraz Amazon, znajomości oprogramowania Shoper, umiejętność organizacji pracy własnej, dobra znajomość obsługi pakietu MS Office. Pracodawca oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, dostęp do nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi pracy, uczestnictwo w innowacyjnych projektach, inwestujemy w twój rozwój i możliwość podnoszenia kwalifikacji, stabilne warunki oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość rozwoju i awansu w strukturach firmy, pracę w młodym, ambitnym zespole, z pozytywną energią, ubezpieczenie grupowe, medyczne, atrakcyjny pakiet benefitów, min. karta Multisport, bony świąteczne, dofinansowanie do urlopu.

 

4. Sąd Okręgowy w Kaliszu, tel. 62 7657939

prowadzi:

 

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Wymagania: https://kalisz.so.gov.pl/w-toku,m,m2,241,266.

 

5.Stacja paliw w Kaliszu, tel. 698 709 559

zatrudni:

 

Pracownika obsługi klienta

Wymagania: Książeczka sanepidowska, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

6. Firma w Kaliszu, tel.: 604 55 34 88

zatrudni:

 

Mechanika samochodowego

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie na stanowisku, na ofertę mogą również aplikować osoby po szkole bez doświadczenia (możliwość przyuczenia), chęci do pracy.

7. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi, 91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 505-164-998, 42 675 00 54, 42 675 00 38, ok_lodz@sw.gov.pl

Ogłasza nabór na:

 

Młodszego psychologa działu penitencjarnego, miejsce pracy: Zakład Karny w Sieradzu

Wymagania: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. POZOSTAŁE WYMAGANIA NA STANOWISKU: wykształcenie wyższe drugiego stopnia (tj. tytuł zawodowy magister lub równorzędny) na kierunku psychologia – wymóg niezbędny; mile widziana gotowość do prowadzenia edukacyjnych i terapeutycznych zajęć grupowych, ukończenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, szczególnie z zakresu mogącego mieć zastosowanie w resocjalizacji. PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI: Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie psychologii – 20 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów. W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów, posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów, posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie); kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 05.04.2023 r. :przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na adres: Zakład Karny w Sieradzu: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11albozłożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30),albo przesłać pocztą/kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia).szczegółowe informacje pod linkiem: https://sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-sieradzu-mlodszy-psycholog-dzialu-penitencjarnego.

 

 

8. Zakład Karny w Sieradz, ul. Orzechowa 5, dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11

Ogłasza nabór na:

 

Strażnika Działu Ochrony, miejsce pracy Zakład Karny w Sieradzu

Wymagania:

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI: Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie resocjalizacji, profilaktyki społecznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego – 20 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów; wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów; wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów. W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów; posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów; posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega (tj. strażnik działu ochrony) oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie); kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia). Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 05.04.2023 r.: przesłać pocztą elektroniczną na wskazany adres: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11 ALBO złożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), ALBO przesłać pocztą/kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia).

https://sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-sieradzu-ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-wieziennej

 

 

9. Firma w Kaliszu, tel. 62 764 49 66

zatrudni:

 

Operatora koparko - ładowarki

Wymagania: Uprawnienia na operatora koparko-ładowarki, doświadczenie na stanowisku.

 

10. Firma w Kaliszu, tel. 502 410 181

zatrudni:

 

Pomoc w szwalni - prasowaczkę

Wymagania: Mile widziane doświadczenie, osoba chętna do przyuczenia.

 

11. Firma w Kaliszu, tel. 62 764 49 66

zatrudni:

 

Robotników melioracyjnych

Wymagania: Chęci do pracy.

 

12. Firma w Kaliszu, tel. 502 410 181

zatrudni:

 

Szwaczki

Wymagania: Umiejętność szycia na maszynie, min. 1 rok doświadczenia zawodowego.

 

13. Firma w Kaliszu, 694 412 623

zatrudni:

 

Kierowcę kat. C

Wymagania: prawo jazdy kat. C. Mile widziane doświadczenia i uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

 

14. Szkoła podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej, email: sptlokinia@opatowek.pl

zatrudni:

 

Nauczyciela logopedę

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowanie pedagogicznym, prowadzenie zajęć indywidualnych i w małych grupach, w klasach od 1 do 6 oraz w oddziale przedszkolnym, godziny pracy w zależności od planu lekcji, wynagrodzenie zależne od stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji. Wymiar etatu 14/22.

 

15. Firma w Kaliszu, e-mail: aprzybylska@mlekovita.com.pl

zatrudni:

 

Laboranta

Wymagania: Wykształcenie wyższe lub średnie: chemiczne, technologia żywności, towaroznawstwo, mile widziane doświadczenie zawodowe, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność podstawowych analiz fizyko-chemicznych.

 

16. Firma w Kaliszu, 62 501 95 15, 62 503 09 05

zatrudni:

 

Szwaczkę overlock

Wymagania: Szycie w całości odzieży lekkiej (koszule, bluzki). Umiejętność szycia na maszynie overlock. Wykształcenie nie jest wymagane, bardziej umiejętności i doświadczenie zawodowe na stanowisku. Mile widziana emeryt na 3/4 etatu.

 

 

17. Firma w Kaliszu, tel. 62 752 94 48, e-mail: tzm@tzmkalisz.pl

zatrudni:

 

Spedytorów

Wymagania: Dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane doświadczenie.

 

 

18. Firma w Kaliszu, tel. 62 752 94 48, e-mail: tzm@tzmkalisz.pl

zatrudni:

 

Spedytorów

Wymagania: Wymagane doświadczenie na stanowisku, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

19. Przedszkole w Kaliszu, tel. 509 134 440

zatrudni:

 

Nauczyciela przedszkola

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe - wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna, mile widziane doświadczenie.

 

20. Firma w Kaliszu, tel. 504 282 161

zatrudni:

 

Operatora pakowaczki

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe na produkcji, książeczka sanepidowska. Wstępnie umowa zlecenie, następnie umowa o pracę.

 

21. Firma w Kaliszu, tel. 697 776 610, 690 554 976

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Książeczka sanepidowska, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe UDT.

 

22. Firma w Kaliszu, tel. 504 282 161

zatrudni:

 

Maszynistę chłodniczego

Wymagania: Wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne E Grupa 2 na eksploatację urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW.

 

23. Firma w Kaliszu, tel. 504 282 161

zatrudni:

 

Elektromechanika / Elektryka

Wymagania: Wykształcenie średnie techniczne kierunkowe - mechanika maszyn, elektryk itp., uprawnienia SEP do 1KV, umiejętność czytania schematów elektrycznych, 4 - letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w dziale utrzymania ruchu lub w firmie produkcyjnej.

 

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU