iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Aktualności z kalisza, wiadomości z Kalisza,

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu kaliskiego.

Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!


Z powiatu

29.12. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

2021-12-29 08:12:00

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STAWISZYNIE

zatrudni:

 

Głównego księgowego

Wymagania: Wymagania niezbędne: zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; spełnia jeden z poniższych warunków: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiadanie certyfikatu księgowego - uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, zdolność analitycznego myślenia, predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność i sumienność w wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista. Warunki pracy na stanowisku: 1) praca w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie Długa Wieś Druga 23C, 62-820 Stawiszyn. 2) stanowisko: administracyjno-biurowe, 3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 4) stanowisko pracy związane z obsługą komputera oraz bezpośrednim kontaktem z interesantami. UMowa o prace; 4700zł. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych w zakresie praw i obowiązków głównych księgowych samorządowych jednostek budżetowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Prowadzenie zagadnień gospodarki materiałowej Zakładu. Organizacja i kontrola dokumentów finansowo-księgowych. Kontrola nad gospodarka magazynową. Nadzór i rozliczanie inwentaryzacji. Opracowywanie wszystkich sprawozdań finansowych i ich analiza .Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania przychodów i kosztów oraz prawidłowości tego wykonania w stosunku do założeń planu. Nadzór nad właściwą realizacją założeń planu oraz kontrola i ocena wykonania zadań finansowo- gospodarczych. Nadzór nad windykacją należności Zakładu. Opracowywanie projektu budżetu we współpracy z kierownikiem oraz Skarbnikiem Gminy i Miasta Stawiszyn. Bieżące i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych z kontrahentami. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli operacji gospodarczych związanych z: wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych, przyjmowaniem, przekazywaniem oraz zakupami środków trwałych i pozostałych składników majątkowych przeznaczonych do użytkowania, nadzór merytoryczny nad wypłatą wynagrodzeń, Rozliczenie z Urzędem Skarbowym (podatek VAT).Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) życiorys (CV), 3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 5) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, 6) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, 7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie, 8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku, 9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokumenty, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dokumenty aplikacyjne, o których mowa powyżej dla swej ważności wymagają własnoręcznego podpisu kandydata. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie Długa Wieś Druga 23C, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego , w terminie do dnia 05.01.2022 r.

2. Dino w Żelazkowie, tel. 785 235 102

zatrudni:

 

Pracownika marketu

Wymagania: Chęci do pracy.

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl
Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnieInformacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.


SMOK AUDIO
FACEBOOK ikalisz.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl