iKalisz.pl reklamy
Z powiatu

31.10. Sprawdź oferty pracy

Poniżej publikujemy oferty pracy znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

1. Lecznica w Kaliszu, tel. 603 983 814

zatrudni:

 

Lekarza weterynarii

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, praktyka min. 1 rok.

 

2. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, tel. 609 640 772

zatrudni do:

 

Pracy przy sortowaniu / pakowaniu kwiatów

Wymagania: Umiejętność pracy w grupie. Praca w Rychnowie Kolonii.

3. Firma w Kaliszu, tel. 62 764 49 66, 601 882 195

zatrudni:

 

Majstra budowy

Wymagania: Wykształcenie min. średnie, preferowane budowlane, doświadczenie w budowie sieci kanalizacyjnych zewnętrznych.

 

4. Firma w Kaliszu, tel. 62 764 49 66, 601 882 195

zatrudni:

 

Operatora koparko-ładowarki

Wymagania: Uprawnienia operatora koparko-ładowarki, doświadczenie na stanowisku.

 

5. Firma w Kaliszu, tel. 62 764 49 66, 601 882 195

zatrudni:

 

Robotników melioracyjnych

Wymagania: Chęci do pracy, mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

6. Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11, dk_sieradz@sw.gov.pl

zatrudni:

 

Młodszego Psychologa Działu Penitencjarnego

Wymagania: Planowane terminy przyjęcia do służby: I kwartał 2024 r.

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

- wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 966 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 641 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkolenia zawodowego wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 6 176 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 5 691 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia; - możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;

- dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8-godzinnym - jednozmianowym; - na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni, po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego. - nagrodę roczną, tzw. trzynastkę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy

i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

- raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto – w służbie przygotowawczej 50 % powyższej kwoty ; - dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę; - zwrot kosztów dojazdu do służby; - rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę. Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

- zasiłku na zagospodarowanie w wys. miesięcznego wynagrodzenia;- pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto; - comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; 2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);

3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia);

6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia). Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 03.11.2023 r.: przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na adres: kandydaci do Zakładu Karnego w Sieradzu: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11 ALBO złożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30), ALBO przesłać pocztą/ kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia). W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00 specjalista ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 505-164-998, 42 675 00 54, 42 675 00 38, ok_lodz@sw.gov.pl). WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

7. Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11, dk_sieradz@sw.gov.pl

zatrudni:

Strażników Działu Ochrony

Wymagania: Planowane terminy przyjęcia do służby: I kwartał 2024 r.

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego; - wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 4 729 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 4 435 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;- możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby; - dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym - wielozmianowym;- na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni, po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego. - nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. jednomiesięcznego wynagrodzenia, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;- raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto, w okresie służby przygotowawczej 50 % równoważnika;- dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;- zwrot kosztów dojazdu do służby;- rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę. Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:- zasiłku na zagospodarowanie w wys. jednomiesięcznego wynagrodzenia;- pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;- comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega (tj. strażnik działu ochrony) oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata; 2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);

3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia); 6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 03.11.2023 r.: przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na adres: kandydaci do Zakładu Karnego w Sieradzu: dk_sieradz@sw.gov.pl; tel. (43) 827 06 11 ALBO złożyć osobiście w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30),ALBO przesłać pocztą/ kurierem na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia). W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO: Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00 specjalista ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 505-164-998, 42 675 00 54, 42 675 00 38, ok_lodz@sw.gov.pl).

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI:

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie resocjalizacji, profilaktyki społecznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego – 20 punktów; 3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów; 5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów; 6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów; 7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów. W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

8. Przedszkole w Zbiersku, tel. 62 7520507, 699 671 945, e-mail: przedszkole.w.zbiersku@wp.pl

zatrudni:

 

Nauczyciela

Wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne z zakresu edukacji i wspierania rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

9. Firma w Kaliszu, tel. 690 554 976

zatrudni:

 

Elektromechanika/Elektryka

Wymagania: Wykształcenie średnie techniczne kierunkowe - mechanika maszyn, elektryk itp., uprawnienia SEP do 1KV, umiejętność czytania schematów elektrycznych, 4 - letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w dziale utrzymania ruchu lub w firmie produkcyjnej.

 

10. Firma w Kaliszu, tel. 690 554 976

zatrudni:

 

Maszynistę chłodniczego

Wymagania: Świadectwo kwalifikacyjne E Grupa 2 na eksploatację urządzeń wentylacji, klimatyzacji, i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW, książeczka sanepidowska, doświadczenie min. 3 lata.

 

11. Firma w Kaliszu, tel. 690 554 976

zatrudni:

 

Mistrza zmianowego

Wymagania: Wykształcenie średnie zawodowe - mile widziane wykształcenie zw. z technologią żywienia lub pokrewne, książeczka sanepidowska, doświadczenie na stanowisko co najmniej 2 lata.

 

12. Firma w Kokaninie, tel. 62 752 12 00, email: kadry@jako.com.pl

zatrudni:

 

Kierowcę - dostawcę

Wymagania: Wykształcenie średnie. Świadectwo kwalifikacji zawodowej kat. C, uprawnienia na kierowanie pojazdem powyżej 3,5 tony, minimum rok doświadczenia jako kierowca.

 

13. Agencja zatrudnienia w Łodzi, tel. 577 572 472, e-mail:b.pasikowski@fespl.org

zatrudni:

 

Sortowaczy

Wymagania: Chęci do pracy. Sortowanie paczek kurierskich. Praca w Kaliszu,

 

14. Stacja paliw w Kaliszu, tel. 669 014 770, e-mail: praca.sporlen@gmail.com

zatrudni:

 

Pracownika obsługi klienta

Wymagania: Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziana książeczka sanepidowska.

 

15. Nestle w Kaliszu, aplikuj: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-Specjalista-ds_-Kategorii-i-Wynik%C3%B3w-CES-%28-Consumer-Engagement-Services%29/999550001/

zatrudni:

 

Specjalistę ds. kategorii i wyników CES (Consumer Engagement Services)

Wymagania: Wykształcenie: preferowane - związane z zarządzaniem, marketingiem, ekonomią lub pokrewnymi dziedzinami, inne dziedziny także mile widziane. Doświadczenie zawodowe: nie jest wymagane, jednak dodatkowym atutem będzie doświadczenie w obszarze komunikacji z klientami/konsumentami, czy kategorii produktów FMCG. Umiejętności analityczne: kandydat powinien posiadać umiejętność analizowania danych, interpretowania wyników. Znajomość rynku: wymagana jest podstawowa wiedza na temat rynku i trendów konsumenckich. Umiejętności komunikacyjne: kandydat powinien posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne, zarówno w mowie, jak i piśmie, aby efektywnie komunikować się z konsumentami a także współpracować w środowisku pracy z zespołami i przedstawiać wyniki swojej pracy. Wymagana znajomość języka angielskiego. Umiejętności planowania i koordynowania pracy: kandydat powinien posiadać umiejętności zarządzanie obszarem swoich obowiązków we współpracy z zespołem/zespołami. Znajomość nowoczesnych narzędzi i kanałów komunikacji: kandydat powinien znać specyfikę komunikacji w obszarze mediów społecznościowych i umiejętnie korzystać z nowoczesnych kanałów komunikacji. Znajomość narzędzi Microsoft Office: kandydat powinien sprawnie korzystać z narzędzi pakietu Microsoft Office m.in.: Excel, Word, Power Point oraz Microsoft Teams.

 

Oferujemy: Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Konkurencyjne wynagrodzenie. Coroczny system podwyżek uzależniony od indywidualnych wyników pracy. Świadczenia pieniężne dla pracowników i dzieci na Święta Bożego Narodzenia. Pakiet szkoleń: wdrożenie i szkolenia do pracy na dedykowanym stanowisku. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) po 3 mc pracy, co umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę - składki opłaca Pracodawca. Pakiet dodatkowych świadczeń: prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie grupowe Generali. Możliwość przystąpienia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pożyczki na cele remontowe. Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych dla rodziców. Program poleceń pracowniczych. Nagrody w programie zgłaszania pomysłów-usprawnień. Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach. Możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach sportowych - piłka nożna, siatkówka.

 

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-Specjalista-ds_-Kategorii-i-Wynik%C3%B3w-CES-%28-Consumer-Engagement-Services%29/999550001/

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Praca
POLUB NAS NA FACEBOOKU